Eco-sense Bio Motor

Eco-Sense

The sensible choice ไบโอ-มอเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องยนต์ ทำความสะอาดคราบน้ำมันในหม้อน้ำเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ECO-SENSE BIO MOTOR > เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรถ > ต่อใบขับขี่ 2563 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ต่อใบขับขี่ 2563 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ต่อใบขับบี่

 

การต่อใบขับขี่ปี 2563 มีเอกสารใดที่ต้องเตรียม และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง?

ปัจจุบันไม่มีการขอรับใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพแล้ว ผู้ที่ถือใบขับขี่ประเภทชั่วคราว (2 ปี) หรือประเภท 5 ปี จึงต้องทำการต่อใบขับขี่ก่อนหมดอายุอยู่เสมอ

การเปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่ชนิด 5 ปี

1.ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ดังนี้

3.ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือนแล้ว

4.กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี

 

หลักฐานที่ต้องใช้

1.ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

2.บัตรประชาชนฉบับจริง

3.ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

– ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
– ทดสอบสายตาทางลึก
– ทดสอบสายตาทางกว้าง
– ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

3.ชำระค่าธรรมเนียม​ / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

 

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่

1.เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่เดิมแล้ว

2.ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ

3.กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี

 

หลักฐานประกอบคำขอ

1.ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

2.บัตรประชาชนฉบับจริง

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

3.อบรม 1 ชั่วโมง

4.ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

 

**จะเห็นได้ว่าการต่ออายุใบขับบี่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลย หากเรามีการเตรียมตัวให้พร้อมก็สามารถประหยัดเวลาไปได้ขึ้นเยอะ

ป้ายกำกับ: , , ,
Contact Us
ที่อยู่ บริษัท รุ้งลำธาร จำกัด
411/527 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010555407754